Зөвшөөрөлгүй зогсоолд машинаа тавибал төлбөр төлөхгүй

Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Төлбөртэй зогсоолуудад Нийслэлийн автозам хөгжлийн газраас шалгалт хийж байна.
Албан ёсны зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа доорх зогсоолуудаас бусад зогсоолд иргэд төлбөр, хураамж төлөхгүй байх эрхтэй юм байна.

НАЗХГ-тай гэрээ байгуулан төлбөртэй зогсоолын үйл ажиллагаа явуулж байгаа байршлууд