Хүүхдийн баярын хамгийн гоё бэлэг

Өхөөрдөм үрсдээ зориулан Динзагийн ах эгч нараас нь Оюунлаг бэлгийн багцыг бэлдлээ.
Хүүхдийн баяр болон төрсөн өдрийн хамгийн гоё бэлгээ Динза асраас болон онлайн захиалгаар аваарай. </div>
					</div>
					
					<div class='itemtags'>
					<a class='item-tag' href='cat.php?cid=17' rel='tag'>Нийгэм</a><span>,</span>
					<a class='item-tag' href='cat.php?cid=21' rel='tag'>Боловсрол</a>
					</div>
					<div class='item-share'>
					<a class='icons-twitter delhref' data-text='Хүүхдийн баярын хамгийн гоё бэлэг' data-url='http://public.mn/84417.html' href='http://twitter.com/share?text=Хүүхдийн баярын хамгийн гоё бэлэг&url=84417.html' rel='nofollow' target='_blank' title='Twitter Tweet'><i class='fa fa-twitter'></i><span>Tweet</span></a>
					<a class='icons-facebook delhref' data-text='Хүүхдийн баярын хамгийн гоё бэлэг' data-url='http://public.mn/84417.html' href='http://www.facebook.com/share.php?v=4&u=http://public.mn/84417.html&t=Хүүхдийн баярын хамгийн гоё бэлэг' rel='nofollow' target='_blank' title='Facebook Share'><i class='fa fa-facebook'></i><span>Share</span></a>
					<a class='icons-gplus delhref' data-text='Хүүхдийн баярын хамгийн гоё бэлэг' data-url='http://public.mn/84417.html' href='https://plus.google.com/share?url=http://public.mn/84417.html' rel='nofollow' target='_blank' title='Google Plus Share'><i class='fa fa-google-plus'></i><span>Share</span></a>
					<a class='icons-whatsapp' href='whatsapp://send?text=Хүүхдийн баярын хамгийн гоё бэлэг http://public.mn/84417.html' onclick='window.parent.null' rel='nofollow' target='_top' title='Share to whatsapp'><i class='fa fa-whatsapp'></i><span>Share</span></a>
					<a class='icons-pinterest delhref' data-img='http://img.anews.mn/origimg/285058654_169104882188696_6483399511122723514_n.jpg' data-text='Хүүхдийн баярын хамгийн гоё бэлэг' data-url='http://public.mn/84417.html' href='http://pinterest.com/pin/create/button/?url=84417.html&media=http://img.anews.mn/origimg/285058654_169104882188696_6483399511122723514_n.jpg&description=Хүүхдийн баярын хамгийн гоё бэлэг' rel='nofollow' target='_blank' title='Share to pinterest'><i class='fa fa-pinterest'></i><span>Share</span></a>
					<a class='icons-linkedin delhref' data-text='Хүүхдийн баярын хамгийн гоё бэлэг' data-url='84417.html' href='http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://public.mn/84417.html&title=Хүүхдийн баярын хамгийн гоё бэлэг&summary=Хүүхдийн баярын хамгийн гоё бэлэг' rel='nofollow' target='_blank' title='Share to linkedin'><i class='fa fa-linkedin'></i><span>Share</span></a>
					</div>
					
					</article>
					<form role=